ul. Witosa 10  68 327 40 27   zabor@diecezjazg.pl

Grupy i wspólnoty /

Rada parafialna

Rada parafialna

Opiekun: ks. proboszcz
Spotkania:

Rada Parafialna

została powołana drogą głosowania w niedzielę 9.10.2016 roku. Jej trzyletnia kadencja upływa 8.10.2019 roku. W skład Rady Parafialnej wchodzi 17 osób: 2 osoby z urzędu, 7 osób z nominacji proboszcza, 8 osób z wyboru parafian.

 

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

I. Normy ogólne

Artykuł 1    Zgodnie z przepisem kan. 536 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, biskup diecezjalny - według swego uznania i po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej – może postanowić, aby w każdej parafii została ustanowiona Rada Duszpasterska.

Artykuł 2     Parafialna Rada Duszpasterska – zwana dalej Radą – stanowi zespół duszpasterzy i wiernych świeckich będący organem doradczym proboszcza, działającym według norm wydanych przez biskupa diecezjalnego.

 

II. Zadania i kompetencje Rady

Artykuł 3    Celem Rady jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. Swoją pracą przyczynia się do rozumienia Kościoła jako wspólnoty, tworząc ją równocześnie i wspierając w życiu parafii.

Artykuł 4    Sprawy materialno-gospodarcze należą do kompetencji Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych.

Artykuł 5    Praktycznie przedmiotem Rady mogą być takie zagadnienia jak: problemy ewangelizacyjne, organizacja duszpasterstwa parafialnego, np. najbardziej odpowiedni plan nabożeństw parafialnych dostosowany do konkretnych warunków parafialnych, animacja liturgiczna nabożeństw parafialnych, problemy wychowania dzieci i młodzieży, jej edukacji, problemy pomocy społecznej osobom biednym i chorym, życie rodzinne w parafii, pomoc misjom katolickim oraz zagadnienie związane z ważniejszymi wydarzeniami w parafii (rekolekcje, misje święte, wizytacja biskupia, uroczystość odpustowa itp.).

 

III. Skład Rady i sposób jej powoływania

Artykuł 6    Radę tworzą:z urzędu: proboszcz jako przewodniczący Rady, wikariusze, rektorzy kościołów nieparafialnych, przełożeni domów zakonnych działających na terenie parafii, prezesi Akcji Katolickiej i Parafialnego Zespołu Caritas oraz delegat katechetów;z nominacji proboszcza: katolicy świeccy wyróżniający się cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego parafii w takiej liczbie, aby razem z członkami z urzędu stanowili nie więcej niż 2/3 wszystkich członków Rady,inni wierni, wybrani przez parafian w jeden ze sposobów wskazanych w załączonej do Statutu Ordynacji Wyborczej.

Artykuł 7    Rada powinna odzwierciedlać przekrój społeczny i wiekowy parafii. Liczba członków rady powinna być dostosowana do wielkości parafii (od 7 do 30 osób) i jej struktury (należyta reprezentacja wszystkich miejscowości).

Artykuł 8    Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają podczas niedzielnej Mszy św. następujące przyrzeczenie: Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka parafialnej rady duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg oraz ta Święta Ewangelia, której ręką dotykam.

Artykuł 9    Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, jak również trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniach Rady daje podstawę do pozbawienia członkostwa w Radzie. Decyzję o usunięciu podejmuje proboszcz po uprzedniej konsultacji z Radą. Członkostwo traci się także na skutek rezygnacji czy opuszczenia parafii.

 

IV. Kadencja i sposób działania Rady

Artykuł 10    Rada jest instytucją stałą w parafii. Jej kadencja trwa 3 lata. Po upływie kadencji wskazana jest przynajmniej częściowa zmiana składu Rady. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza działalność Rady ulega rozwiązaniu. Nowy proboszcz jest zobowiązany do powołania nowej Rady w przeciągu jednego roku.

Artykuł 11    Zebrania Rady – przynajmniej raz na kwartał – zwołuje proboszcz. On też ustala porządek obrad oraz im przewodniczy.

Artykuł 12    Porządek zebrania powinien być wcześniej podany do wiadomości członkom Rady. Zawsze też należy przewidzieć wolne głosy poszczególnych członków Rady oraz możliwość zgłoszenia tematów do podjęcia na następnym posiedzeniu Rady. Należy także ustalić termin następnego spotkania.

Artykuł 13    Spośród członków Rady należy wybrać sekretarza, który protokołuje przebieg obrad i odczytuje protokół na następnym posiedzeniu. Protokoły te należy przechowywać w specjalnej księdze i przedstawić biskupowi podczas wizytacji kanonicznej parafii.

Artykuł 14    Ważniejsze duszpasterskie ustalenia Rady winny być podawane do wiadomości całej społeczności parafialnej.

 

V. Przepisy końcowe

Artykuł 15    Wszelkie zmiany niniejszego Statutu, a także jego zniesienie mogą być dokonane jedynie poprzez dekret Biskupa Diecezjalnego.

Artykuł 16    Niniejszy Statut wraz z Ordynacją wyborczą wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r. 

 

Znak: L3-2/04                                                                           Zielona Góra, 01.10.2004

/-/ ks. Piotr Kubiak                                                                    /-/ + Adam Dyczkowski    

kanclerz kurii                                                                            biskup Zielonogórsko-Gorzowski


Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM